Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

1 - Mirastan mal Kaçırma nasıl tespit edilir?

Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma), bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesidir. Buradaki temel amaç saklı paylı mirasçılarının ilerde tenkis davası açarak miras paylarını almalarını önlemektir.

2 - Miras bırakan kişi sağ iken mallarını paylaştırdığı ise diğer mirasçılar ne yapabilir?

Miras bırakan kişi sağ iken mallarını paylaştırdı ise diğer mirasçılar ne yapabilir? Saklı paylara ihlal edilmeksizin yapılan yasal paylaştırmalar geçerlidir. Bu paylaştırmada hiç pay verilmeyen ya da saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis ya da iptal davası açabilirler.

3 -  Miras da zaman aşımı var mıdır?

Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyi niyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde miras bırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

4 - Kardeşler arasında miras Paylaşılmazsa ne olur?

Kardeşler arası miras paylaşımı anlaşmazlığı denildiği zaman en çok karşılaşılan durumların başında bir kişinin imza vermemesidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde geriye kalan tüm mirasçılar, yasaların tanımış olduğu hak çerçevesinde mahkemeye gidebilmektedirler.

5 - Kişi sağlığında malını istediğine verebilir mi?

Muris sağlığında, terekesinde bulunan mallar üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkını tasarruf özgürlüğü içinde devredebilir. Dolayısıyla sorusuna murisin sağlığında baba malını istediği evladına verebilir mi diye bakıldığında geçerli bir hukuki işlem ile muris istediği kişiye mal devredebilir.

6 - Mirasçılardan biri imza vermezse satış yapılır mı?

Mirasın mirasçılara intikalinin ardından mirasçıların tamamı imza atarak miras kalan mallar satılabilmektedir. Ancak mirasçılardan intikal olan miras malı üzerinde imza vermezse satış gerçekleşmez.

7 - Mirastan mal kaçırmanın cezası var mıdır?

Satış sözleşmesi bağışlama amacıyla yapılır. Görünüşte geçerli bir satışmış gibi gözükür ancak tarafların amacı mirastan mal kaçırmaktır. Bu yöntem satış görünümünde bağışlama muvazaası olarak geçer ve cezası bulunmaktadır

8-  Ölmeden miras bırakılır mı?

Miras hukukunda mal paylaşımı kişi ölmeden de devreye girebilmektedir. Ancak bunun için kişinin vasiyetname yazması gerekmektedir. Bu vasiyetnamede malını ne şekilde, kimlere pay edeceğini belirtmelidir. Ölmeden mal paylaşımı ancak miras bırakanın kendi rızası ile gerçekleşmektedir.